Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.83' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Zasiłek dla bezrobotnych

 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:
 2. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 3. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy z zastrzeżeniem art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace,
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
  • był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

  Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:

  • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8 poz. 67 z późn. zm.);
  • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przypisów;
  • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • inne nie wymienione za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. 
 4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
 5. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
 6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia uznania tego prawa, udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1.
 7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia w państwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Uni Europejskiej.
 8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady obowiązujące przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich opłacania za okresy wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej wysokości.

Osoby, o których mowa w art. 71 ust. 7 mogą opłacać składki na Fundusz Pracy pod warunkiem zawiadomienia na piśmie powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej o przystąpieniu do opłacania tych składek. Po otrzymaniu zawiadomienia, powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zainteresowanej pisemną informację, w której:

 1. potwierdza otrzymanie zawiadomienia o przystąpieniu do opłacenia składek;
 2. podaje wskaźnik procentowy, podstawę obliczenia oraz wysokość składek;
 3. podaje numer wyodrębnionego dla środków Funduszu Pracy rachunku bankowego powiatowego urzędu pracy, na który składki powinny być opłacane.

Składki na Fundusz Pracy nie mogą być opłacane za okres wsteczny.

(RMPiPS z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie opłacania składek na FP przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego /Dz. U. z dnia 10 listopada 2006r./).

Utrata prawa do zasiłku

 1. Okres pobierania zasiłku, tj. 6 miesięcy lub 12 miesięcy lub 18 miesięcy ulega skróceniu o okres zatrudnienia, w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz gdy:
  a) bezrobotny odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienie, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych
  b) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienie stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania;
  c) w okresie 6 miesięcy przez zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia
  d) otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej
  e) otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 2. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodów w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenie pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za prace miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz okresy wymienione wyżej.
 3. W myśl powyższych przepisów, skrócenie okresu pobierania zasiłku również stosuje się odpowiednio w przypadku:
   - powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego
   absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych,
   okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
   - bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.
 4. Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki do uzyskania prawa do zasiłku, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub ich odmowy, bądź rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy przepisów prawa (patrz. pkt a-c)
 5. Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od stażu pracy i wynosi:

 • dla osób, które posiadają łączny staż pracy do 5 lat
  w wysokości 80% zasiłku podstawowego;
 • dla osób, które posiadają łączny staż pracy powyżej 5 lat
  w wysokości 100% zasiłku podstawowego;
 • dla osób, które posiadają łączny staż pracy co najmniej 20 lat
  w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

Od 1 czerwca 2010 roku wysokosć zasiłku wynosi (kwoty brutto):

 • dla wysokości 100%:
  • 742,10 zł miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku
  • 582,70 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
 • dla wysokości 80%:
  • 593,70 zł miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku
  • 466,20 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
 • dla wysokości 120%:
  • 890,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku
  • 699,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 Okres pobierania zasiłku

Dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie, wynosi

1) 6 miesięcy;

2) 12 miesięcy - powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20 letni okres uprawniający do zasiłku;

3) 18 miesięcy  - którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko  w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu
 upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego;

Przedłużenie okresu pobierania zasiłku

W razie urodzenia dziecka przez kobietę:

 1)  pobierającą zasiłek
 lub
 2) w ciągu miesiąca po jego zakończeniu

okres pobierania zasiłku o którym mowa w pkt 1-3 ulega przedłużeniu do czas,
przez który przysługiwałby jej zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

UWAGA !!!

Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie, w terminie:

 • w każdym miesiącu - w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku,
 • w terminie do 7 dni od dnia uzyskania przychodów - w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.autor:Radek B.

www.karmimypsiaki.pl http://place-zabaw.net
stat4u